นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 184 คน

เยี่ยมชม 14,401 คน

คู่มือประชาชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
18 พ.ค. 63หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 แชร์  
17 ก.ย. 62แผ่นผับประชาสัมพันธ์ แชร์  
8 ก.ย. 62คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน แชร์  
8 ก.ย. 61การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ แชร์  
8 ก.ย. 61คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ แชร์  
7 ก.ย. 61ประกาศเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม/รับเรื่องราวร้องทุกข์ แชร์  
8 ก.ย. 60ประกาศคู่มือประชาชน แชร์  
8 ก.ย. 60ภาษีป้าย /โรงเรือน แชร์  
8 ก.ย. 60การลงทะเบียนคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ แชร์  
8 ก.ย. 60การรับนักเรียนก่อนปฐมศึกษา แชร์  
8 ก.ย. 60การแจ้งถมดิน แชร์  
8 ก.ย. 60การแจ้งขุดดิน แชร์  
8 ก.ย. 60การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร แชร์  
8 ก.ย. 60การขอรับบำเหน็จ แชร์  
8 ก.ย. 60การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน แชร์  
8 ก.ย. 60การขอใบรับรองก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  แชร์  
8 ก.ย. 60การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ แชร์  
22 มี.ค. 60การขอต่ออยุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร แชร์  
ลำดับ 1-18 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 18 รายการ
เปลี่ยนภาษา