เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
งบเดือน ประจำปีงบประมาณ 2563ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2563อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปีอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนดำเนินงานประจำปีอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มาตรการป้องกันการรับสินบนอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2562ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.06s. 0.50MB