เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2562ทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศการกำหนดโครงสร้างส่วนราชการของเทศบาลตำบลศาลาแดงทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาเอกสารราชการอื่นอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
โครงการรณรงค์ไข้เลือดออกและใส่ทรายอะเบทตามภาชนะต่างๆอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์เนื้อหาเพื่อสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติดเกี่ยวกับพืชกระท่อมทต.ศาลาแดง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสพัลท์ติกคอนกรีต บริเวณสะพานข้ามคลองปลื้มพับผ้า หมู่ที่ 16อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเข้าร่วมโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในระยะที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-12 มิถุนายน 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2563 ประจำปี พ.ศ.2563 วันที่ 8 มิถุนายน 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (สายหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ช่วงที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,5 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ 4,5อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7,14,13 (จากหน้าโรงสีเตียหลีฮง-วัดญาณรังษาราม) อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.19s. 0.50MB