เมนูหลัก

ข่าวสาร อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
ประกาศ อบต.สิงโตทอง เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
วันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง จัดประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อ เพิ่มเติม แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
วันที่ 9 มกราคม 2563 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.สิงโตทอง และศูนย์พัฒนาเด็กบ้านคลอง 20 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 2562อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
วันที่ 7 มกราคม 2563 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 เวลา 10.00 น.อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทองเรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง (ครั้งที่ 2) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ เผยแพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)อบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องการจัดเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศราคากลางจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,300 ซีซี (Eco Car) จำนวน 1 คันอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคมอบต.โพรงอากาศ บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง การเปิดเผยราคากลาง และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง 4 หมู่ 4 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddinอบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสิงโตทอง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสิงโตทอง ๔ หมู่ ๔ ขนาดกว้าง ๖ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) #ebidding2563อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลสิงโตทอง ร่วมกับจิตอาสาหมู่ที่ 2 และชมรมคนใช้น้ำ จัดกิจกรรมคลองสวยน้ำใส โดยเก็บวัชพืชบริเวณบึงตาอู๋ หมู่ที่ 2อบต.สิงโตทอง บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
ลำดับที่ 1-20 | 1/8 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.20s. 0.75MB