เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศรับสมัครผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา 1817 มิ.ย. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง2128 พ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง แสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563199 เม.ย. 63
ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ2930 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง ปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ2923 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563419 มี.ค. 63
รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน1926 ก.พ. 63
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่อง กำหนดปริมาณการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงทางราชการ ประจำปีงบประมาณ 25632226 ก.พ. 63
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม 25621268 ม.ค. 63
แผ่นพับภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง4629 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3929 พ.ย. 62
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ เรื่องการจัดเก็บและการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง4529 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ตุลาคม10719 พ.ย. 62
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ บิดานายกฤษ ยงสวัสดิ์ พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ ณ วัดเที่ยงพิมลมุข (วัดใหม่บางขวัญ)987 พ.ย. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือนกันยายน 2562457 ต.ค. 62
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพแก่พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง “การประชุมแลกเปลี่ยนความรู้สู่แนวปฏิบัติที่ดีและการปฏิบัติราชการภายใต้คุณธรรม และจริยธรรม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ร อบต.โพรงอากาศ และ อบต.ดอนฉิมพลี 1362 ก.ย. 62
จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2562702 ก.ย. 62
โครงการอบรมผู้นำเยาวชนเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสั้นเพื่อแก้ปัญหาทางสังคม "เยาวชนจิตอาสา พา(ชีวิตเป็น)สุข"5727 ส.ค. 62
`ประชาสัมพันธ์ การยืนยันตัวตนและบัญชีเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ717 ส.ค. 62
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกรกฎาคม 25621342 ส.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB