เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์


“ มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ขยายโอกาสทางการศึกษา
เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการกีฬา บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม
เศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง เป็นตำบลปลอดยาเสพติด ”พันธกิจ


จัดบริการด้านสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคต และเศรษฐกิจของท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับระบบผังเมืองรวม

-เร่งสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีและมีคุณธรรม โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส่ในการบริหาร สร้างเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่นรวมทั้งองค์กรต่างๆในตำบลตระหนักถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ มีวินัย และประสิทธิภาพการทำงาน

-ส่งเสริมศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนให้มีความรัก ความสามัคคี เข้มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ โดยสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมอันดีของคนไทย และดำรงตนในสังคมได้อย่างมีคุณค่า ไม่ทอดทิ้งผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา

-ส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี รักการกีฬา สุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากยาเสพติด

-พัฒนาพื้นที่ในตำบลโพรงอากาศ เป็นตำบลน่าอยู่ มีสภาพภูมิทัศน์สวยงามร่มรื่นมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ปราศจากมลพิษสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ดูแลและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างมีคุณค่า

-ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรกรรมในตำบลให้เป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ และเป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร เพื่อจำหน่ายสู่ตลาดและบริโภคในครัวเรือนมีอาชีพ มีรายได้ และ การดำเนินชีวิตแบบ “เศรษฐกิจพอเพียง” เกิดความมั่นคงในสังคม Êฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและส่งเสริมภูมิปัญญาและวิถีชีวิตชาวบ้าน
0.01s. 0.50MB