นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 150 คน

เยี่ยมชม 14,323 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายลำยอง ฤทธิมงคล

  ประธานสภาอบต.โพรงอากาศ

 • นายชูชาติ อรชร

  รองประธานสภาอบต.โพรงอากาศ

 • นายชำนาญ วิลัยพันธ์

  เลขานุการสภาอบต.โพรงอากาศสมาชิกสภา

 • ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายบุญมิ่ง ม่วงเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นางเยาวลักษณ์ สุนทรพฤกษ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นางสายพิน ช้างพลายแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายพจน์ นุ่มเจริญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายวิเชษฐ์ บุญเกิดมา

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายทองแดง บุญรอด

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสุธี ศรีใส

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายสมชวน ตันเต็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายชูชาติ ตันเต็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นายบุญเลิศ พานแก้ว

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายไพรัตน์ ศรีสมัย

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายวิชาย แย้มเพ็ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายชัยวัฒน์ แสนสุข

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายภาคพูม บุญสวน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายอาคม อนุสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายอำนวย จันทรภา

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายประเสริฐ มงคลธรรมกุล

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นางลำพึง ไทยพริ้ง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายวิโรจน์ อนุสิทธิ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายบุญสม อินทร์ประเสริฐ

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายชวลิต ขุนทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายสุทธิ บริบูรณ์ทรัพย์

  ส.อบต. หมู่ที่ 13

 • นางสาวถนอม เอี่ยมพินิจ

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นายอำพล ไชยม

  ส.อบต. หมู่ที่ 14

 • นางนุชจรินทร์ ส้มเกลี้ยง

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นายเสนาะ แจ้งจำรัส

  ส.อบต. หมู่ที่ 15

 • นางสำรวย โค้วบ้วนอาน

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายไพบูลย์ เชื้อหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 16

 • นายจำลอง เพ็ชรผุดผ่อง

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายดำรงค์รักษ์ มณีอินทร์

  ส.อบต. หมู่ที่ 17

 • นายวิรัช กำเนิดเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 18เปลี่ยนภาษา