นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 14,318 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นายชำนาญ วิลัยพันธ์

  ปลัดอบต.โพรงอากาศ

  0818650607

 • นางสาวมณีรัตน์ เรืองศิริ

  รองปลัดอบต.โพรงอากาศ

  0815779871สำนักปลัด

 • นายอรรถพล พุ่มพวง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • นางทัศมา เตาะสาตู

  นักวิชาการตรวจสอบภายใน

 • นายประณต คางดวง

  นิติกร

 • นางสาวสรินยา พันธ์น้อย

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางศิริพร แทนวัน

  นักทรัพยากรบุคคล

 • นางสีทอง สายสุด

  เจ้าพนักงานธุรการ

 • นางสาวเนตรนภา บริบูรณาคม

  นักพัฒนาชุมชน

 • นายนิระ แคนคันรัมย์

  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 • นายอภิรมย์ อินทร์ประเสริฐ

  นักการ

 • นางสาวเอื้อมเดือน ปิ่นแก้ว

  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

 • นางสาวชลธิชา บุญศรีเจริญ

  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล

 • นางชัชฎาภรณ์ แข็งกสิกรณ์

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 • นางสาวนันธยา ปิยะกิจ

  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 • นางรจนา นนทภา

  ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์

 • นายอำพล มาลาเล็ก

  พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำ)

 • นายบุญชัด บังเกิดสุข

  คนงาน

 • นายเอกชล สุขโสภณ

  คนงาน

 • นางสาวจิรารัตน์ พุกพูล

  คนงาน

 • นางสาวลลิล ตินะน้อย

  คนงาน

กองคลัง

 • นางสาวสุดารัตน์ เฉยสอาด

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • นางขวัญชนก นพพวง

  จพง.การเงินและบัญชี

 • -ว่าง-

  จพง.การเงินและบัญชี

 • นางสาวนภัทร ไชยจันดา

  จพง.จัดเก็บรายได้

 • -ว่าง-

  จพง.พัสดุ

 • นางสาวจันทนา มั่นสุวรรณ

  นักจัดการงานทั่วไป

 • นางสาวหรรษพร อู่ศรี

  ผช.นักวิชาการเงินและบัญชี

 • นางสาวพนิดา เชื้อหอม

  ผช.จพง.จัดเก็บรายได้

กองช่าง

 • ว่าง

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • -ว่าง-

  นายช่างโยธา

 • นางสาวพัฒนวดี เกตุไชย

  ผช.นายช่างโยธา

 • นายกฤษ ยงสวัสดิ์

  พนักงานผลิตน้ำประปา

กองการศึกษาฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 • นายพีรพล มุสิกราษฎร์

  จพง.ธุรการ

 • -ว่าง-

  นักวิชาการศึกษา

 • นางกัญญาภัทร ศรีเมือง

  ครู

 • นางสาววิรัตน์ พุทธรักษา

  ครู

 • นางสุนันทา แย้มพุชชง

  ครู

 • นางสาวกัลนิกา ช้างแก้วมณ๊

  ครู

 • -ว่าง-

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวแพรวไพรินทร์ บำเพ็ญพินิจ

  ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

 • นางสาวนวนจันทร์ ศรีสุระ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวชลดา ทองพรม

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวปิยาภรณ์ หลีประเสริฐ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • นางสาวกาญจนา สุขมี

  ผู้ดูแลเด็ก

กองสาธารณสุขฯ

 • -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ

 • -ว่าง-

  จพง.สาธารณสุข

 • นายศรวิษฐ์ วงษ์ประเสริฐ

  ผช.นักวิชาการสุขาภิบาล

  0972355418

 • นางสาวธมลวรรณ ศิริโสภาพงษ์

  คนงาน

  0805689994

ตรวจสอบภายใน

กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ค่ะ


เปลี่ยนภาษา