เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563118
แผ่นผับประชาสัมพันธ์151
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน139
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ140
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์144
ประกาศเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม/รับเรื่องราวร้องทุกข์238
ประกาศคู่มือประชาชน149
ภาษีป้าย /โรงเรือน238
การลงทะเบียนคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์338
การรับนักเรียนก่อนปฐมศึกษา237
การแจ้งถมดิน158
การแจ้งขุดดิน138
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร1144
การขอรับบำเหน็จ737
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน137
การขอใบรับรองก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 137
การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ137
การขอต่ออยุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร196

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB