เมนูหลัก

บริการประชาชน - คู่มือประชาชน

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563140
แผ่นผับประชาสัมพันธ์164
คู่มือความปลอดภัยในการทำงาน160
การโฆษณาด้วยการปิดทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศ151
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์1124
ประกาศเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรม/รับเรื่องราวร้องทุกข์247
ประกาศคู่มือประชาชน160
ภาษีป้าย /โรงเรือน250
การลงทะเบียนคนชรา ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์350
การรับนักเรียนก่อนปฐมศึกษา246
การแจ้งถมดิน181
การแจ้งขุดดิน150
การขออนุญาตเกี่ยวกับอาคาร1154
การขอรับบำเหน็จ748
การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน148
การขอใบรับรองก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร 147
การขอใบอนุญาติประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ147
การขอต่ออยุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร1112

ลำดับที่ 1-18 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB