เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลโพรงอากาศ ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตามถนนหมายเลข 3200 ถนนบางน้ำเปรี้ยว - ฉะเชิงเทรา ระยะทาง 5 กม. และอยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทราประมาณ 20 กิโลเมตร


เนื้อที่

พื้นที่ทั้งหมดของตำบลโพรงอากาศ จำนวน 36,687.5 ไร่ คิดเป็น 58.7 ตารางกิโลเมตร


ลักษณะภูมิประเทศ

พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเกษตร ประมาณ 32,227 ไร่ ไม่มีพื้นที่ป่าไม้และภูเขาเป็น พื้นที่ราบลุ่มเป็นส่วนใหญ่มีลำคลองต่าง ๆ หลายสาย เช่น คลองชวดตาสี คลองขวาง คลองบางกลาง คลองแพรกตามายาว คลองบ้านใหม่ คลองปลื้มพับผ้า คลองบางใหญ่ บึงบางสาย คลองพงศ์กระถิน และคลองลาดบางกระเบน เป็นต้น อาณาเขตทิศเหนือติดกับตำบลหมอนทอง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ทิศตะวันออกติดกับตำบลบางโรง อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ทิศตะวันตกติดกับตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ทิศใต้ติดกับอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา


ประชากร

ประชากรทั้งสิ้น 7,919 คน เป็นชาย 3,876 คน หญิง 4,043 คน มีความหนาแน่น 134.86 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวน ครัวเรือน 2,292 ครัวเรือน มีพื้นที่ 58.7 ตารางกิโลเมตร

ตารางแสดงรายละเอียดผู้นำชุมชนหมู่บ้าน และ จำนวนประชากรทุกหมู่บ้าน จำนวน 18 หมู่บ้าน

จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชื่อผู้ใหญ่บ้านชายหญิงรวมจำนวน
ครัวเรือน
1บ้านคลองบางใหญ่ นายช่อ สวนมะพลับ 274 301 575 149
2บ้านคลองขวางบน นายประวิท กรเกษม133 151 284 86
3บ้านคลองขวาง นายวสันต์ พันธ์น้อย 279 280 559 123
4บ้านคลองขวางบน นางลัดดา คงทน269 246 515 185
5บ้านโพรงอากาศ นายบุญธรรม เจียรสถิตย์ 182 189 371 137
6บ้านโพรงอากาศ นายวิชาญ พานแก้ว184 191 375 102
7บ้านคลองชวดตาสี นายมนัส ศิริจำรัส 296 317 613 183
8บ้านคลองชวดตาสี นายพิชัย บุญศรีเจริญ424 474 898 240
9บ้านคลองชวดตาสี นางมะลิ ทับทิมนาค257 229 486 153
10บ้านคลองชวดตาสี นายจิระพันธ์ จันทรภา116 111 227 56
11บ้านคลองบ้านใหม่ นายธนพัจน์ ศรีอุไร
(กำนันตำบลโพรงอากาศ)
176 183 359 110
12บ้านคลองบ้านใหม่ นายสุภาพ ฤทธิมงคล 89 97 186 51
13บ้านคลองบ้านใหม่ นายสถิต ธีระวัฒน์ 270 288 558 166
14บ้านคลองบ้านใหม่ นายวีรพงษ์ น้ำสอาด 235 231 466 146
15บ้านคลองบางกระเบน นางสาวสุนิสา โกจันทร์ 101 96 197 57
16บ้านคลองปลื้มพับผ้า นายใหญ่ พรหมแดง 331 362 693 181
17บ้านคลองพงศ์กระถิน นายเมที จิตรอำไพ143 154 297 94
18บ้านคลองพงศ์กระถิน นายจินดา ภู่อร่าม 117 143 260 730.02s. 0.75MB