นายไพรัตน์ เชื้อหอม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศ
038-582-326

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 14,377 คน

บริการพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
การคมนาคม

เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านภายในตำบลเป็นถนนลูกรัง จำนวน 14 สาย ถนนหินคลุกจำนวน 16 สาย ถนนลาดยาง 4 สาย สภาพถนนส่วนใหญ่ ต้องซ่อมบำรุงทุกปีโทรคมนาคม
- ศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน 1 แห่ง
- หอกระจายข่าว 18 แห่ง


หน่วยธุรกิจในเขต องค์การบริหารส่วนตำบล
- ปั๊มน้ำมัน จำนวน 3 แห่ง
- ปั้มแก๊ส จำนวน 1 แห่ง
- โรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 10 แห่ง
- คาร์แคร์ จำนวน 4 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ จำนวน 4 แห่ง


ไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 18 หมู่บ้าน


แหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำคลอง แพรก จำนวน 16 สายแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ 4 แห่ง วัดญาณรังษาราม (คุณแม่อินทร์) วัดลาดบางกระเบน , สระน้ำของกรมโยธาธิการ หมู่ที่ 17 จำนวน 2 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 13
- ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 5,6,7,4

เปลี่ยนภาษา