เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคมการศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- ห้องสมุดประชาชน 1 แห่ง

สถานศึกษาในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโพรงอากาศมีอยู่ 5 แห่งดังนี้

ลำดับที่ขื่อสถานศึกษาจำนวนนักเรียนจำนวนครูอัตราส่วน
ครู:นักเรียน
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดนีลราษฏร์ศรัทธาบำรุง 23 2 1 : 11.5
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดตะพังคลี 21 2 1 : 10.5
3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดญาณรังษาราม 33 2 1 :16.5
4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนสิทธิสุนทรอุทิศ 8 2 1 : 4
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดบางสาย 39 2 1 : 19.5

การสาธารณสุข
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพรงอากาศ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 14
อัตราการมีส้วมและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 249 คน
- อสม. 90 คน
อาสาสมัครตำรวจชุมชน 27 คน
อปพร. 1 รุ่น 38 คน

ศาสนา

- วัด 6 แห่ง ได้แก่

1. วัดโพรงอากาศ ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 9
2. วัดบางสาย ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 3
3. วัดนีลราษฏร์ศรัทธาบำรุง ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 1
4. วัดตะพังคลี ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 17
5. วัดญาณรังษาราม ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 11
6. วัดลาดบางกระเบน ตั้งอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 150.02s. 0.75MB