เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค


ไฟฟ้า

- จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 18 หมู่บ้านแหล่งน้ำธรรมชาติ

- ลำคลอง แพรก จำนวน 16 สายแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

สระน้ำ 4 แห่ง วัดญาณรังษาราม (คุณแม่อินทร์) วัดลาดบางกระเบน , สระน้ำของกรมโยธาธิการ หมู่ที่ 17 จำนวน 2 แห่ง
- ประปาหมู่บ้าน จำนวน 1 แห่ง หมู่ที่ 13
- ประปาส่วนภูมิภาค จำนวน 4 แห่ง หมู่ที่ 5,6,7,4
0.02s. 0.50MB